top of page

Polub nas na FB!

Kim jest Matka

Swoisty ekshibicjonizm Matki-kury

Matka-kura, lat 42.

 

Prywatnie – matka dwóch dziewcząt. Zosia – znana jako Kurka-podlotka, lat 16 i Amelka – Cipciak-mały, lat 11.

 

Służbowo pedagog, ze specjalizacją resocjalizacja, a także absolwentka podyplomowych studiów z mediacji sądowej i pozasądowej oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

 

W trakcie studiów zdobyła Matka wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza różnych obszarów psychologii, socjologii, psychopatologii, pedagogiki ogólnej oraz prawa i kryminologii. Dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną  stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia.

 

Posiada ponadto Matka uszczegółowioną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wychowania, kształcenia, nauczania i uczenia się, jednostek i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach resocjalizacyjnych.

 

Posiada ponadto Matka pogłębione umiejętności diagnozowania problemów opieki i wychowania dzieci i młodzieży w zróżnicowanych środowiskach społecznych. Potrafię identyfikować zagrożenia tkwiące w świecie  społecznym  wychowanka oraz konstruować  i  realizować oryginalne programy opiekuńczo–wychowawcze (profilaktyczne i korekcyjne oraz stymulujące rozwój).

Jako że posiada Matka kompetencje społeczne, wyrażone pogłębioną świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest Matka gotowa do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze. Tylko chętnych brak! Dlatego Matka bezrobotna pozostaje. A tacy, co wiedzą mniej i mniej na pewno potrafią piastują ciepłe posadki.

W trakcie swojej dwudziestoletniej ścieżki zawodowej realizowała Matka wiele przedsięwzięć o charakterze pedagogicznym, resocjalizacyjnym, specjalnym, szkoleniowym i dydaktycznym.

W latach 1996 – 2000, jako instruktor w Dziale Artystycznym, najpierw Miejskiego, a potem Chełmskiego Domu Kultury, realizowała zadania pedagogiczne i resocjalizacyjne wśród młodzieży w ramach Klubu Literackiego Młodych. Zakres czynności, jakie wówczas realizowała Matka obejmował przygotowanie merytoryczne klubu, prowadzenie warsztatów terapeutyczno-literackich (traktujących przekaz literacki, jako komunikat o wewnętrznych stanach osobowościowych dorastającej młodzieży), promocja i wydawnictwo poezji i prozy młodych twórców (przy MOK wydano dwa almanachy i sześć indywidualnych tomików poezji i prozy). Podjęłam ponadto inicjatywę utworzenia i współpracy z klubem literackim w Zakładzie Karnym w Chełmie, efektem czego było wydanie almanachu poezji więziennej.

W latach 1999-2000, jako pedagog szkolny i wychowawca w internacie, prowadziła Matka terapeutyczny program autorski pn. ,,Poznaj samego siebie” celem podnoszenia i korygowania poziomu poczucia własnej wartości w ramach godzin wychowawczych. W roku 2000 jako pracownik i członek Stowarzyszenia Centrum Aktywizacji Młodych, realizowała programy autorskie, w tym:

  • Treningi Liderów Profilaktyki – zajęcia przygotowujące młodzież do pracy z osobami ze środowisk o dużym ryzyku uzależnień;

  • Warsztaty terapeutyczno-teatralne w ramach alternatywnej grupy teatralnej, w skład której wchodziła młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Chełma; celem grupy było tworzenie alternatywy swobodnego wyrażania własnych opinii i sadów dotyczących współczesnej rzeczywistości; grupa skonstruowana została na bazie terapeutycznego wsparcia dla osób poszukujących wyższych wartości oraz artystycznego wyrazu własnego ,,ja”;

  • Warsztaty antystresowe dla nauczycieli w trakcie których następowało zapoznanie ich uczestników z podstawowymi modelami kształtowania się percepcji, subiektywnej sytuacji lekowej oraz strategiami antystresowymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich zastosowanie w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym.

W roku 1999 ukończyła Matka szkolenie z zakresu umiejętności stosowania technik neurolingwistycznego programowania na poziomie  Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming. W miesiącu maju 1999 r. złożyła egzamin licencjacki i przedstawiła przed komisją egzaminacyjną Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie pracę dyplomową na temat: Podnoszenie poziomu poczucia własnej wartości metodą neurolingwistycznego programowania – projekt terapii „Kubuś Puchatek”.

W roku 2000 Matka realizowała wyżej przedstawiony autorski program terapeutyczny, skierowany do dzieci w  wieku wczesnoszkolnym. Realizacja programu terapeutycznego odbyła się w lipcu 2000 r. w ramach obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną oraz z problemem alkoholowym, zorganizowanym przez Komitet ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urzędu Gminy w Pokrówce. W roku 2000 otrzymała Matka opinie Polskiego Stowarzyszenia NLP, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Ośrodka Terapii i Rozwoju Osobowości „Przebudzenie” w Gdyni potwierdzające skuteczność narzędzia, jakim jest autorska terapia pn. „Kubuś Puchatek”.

W roku 2001 skuteczność technik neurolingwistycznego programowania w korygowaniu stosunku do siebie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym stosowanych w trakcie realizowanego programu przedstawiła Matka komisji egzaminacyjnej w ramach obrony pracy magisterskiej. Praca oceniona została na ocenę bardzo dobrą, a Matka otrzymałam tytuł magistra.

W trakcie swojej dwudziestoletniej ścieżki zawodowej zdobyła Matka ponadto doświadczenie w pracy w komórkach analitycznych organów ścigania. W latach 2003 – 2012 Matka odbywała służbę w administracji celnej.

W latach 2003-2005 obowiązki służbowe pełniła w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku. Jako młodszy kontroler celny, w stopniu służbowym aplikanta celnego, będąc w służbie przygotowawczej, pełniła obowiązki służbowe w komórce związanej z przywozem towarów najpierw na obszar celny Rzeczpospolitej Polskiej, a od 1 maja 2004 r, na obszar celny Unii Europejskiej. W karcie zakresu obowiązków związanych z pełnionym stanowiskiem wyznaczone miała takie zadania, jak: wpisywanie i uzupełnianie ewidencji otrzymanych potwierdzeń dostarczenia towaru, wszczynanie postępowania poszukiwawczego w przypadku braku potwierdzenia dostarczanie towarów oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego, nadzór nad ewidencją, współpraca z urzędami odbiorczymi w sprawach związanych z towarami „wrażliwymi” oraz o znacznej wartości, monitorowanie realizacji plafonów taryfowych, monitorowanie towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu i in. W ramach posiadanego upoważnienia, pełniąc obowiązki młodszego kontrolera celnego, ponosiła odpowiedzialność za: zgodność wydanych przez siebie decyzji i postanowień z przepisami prawa, przestrzeganie przepisów instrukcji, zarządzeń i poleceń władz zwierzchnich oraz przełożonych, przestrzeganie tajemnicy służbowej, ochronę danych, w szczególności danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, a także nielegalnym ujawnianiem lub pozyskaniem w stopniu odpowiednim do powierzonych zadań podczas przetwarzania danych.

W ramach służby odbyła Matka przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”/„zastrzeżone”.

W trakcie pełnienia służby została Matka upoważniona do dysponowania danymi z systemów informatycznych, w tym do dostępu do danych, operacji na danych oraz udostępnianiu danych oraz do obsługi systemów informatycznych w zakresie wynikającym z zapisów w opisie stanowiska. Pełniąc służbę w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku zdobyła umiejętności w zakresie obsługiwania specjalistycznych programów informatycznych, między innymi baz danych takich jak: NCTS, ECS, System Ochrony Praw Własności Intelektualnej „Leonardo da Vinci”, CEN-Polska, zaś w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej korzystała Matka z Systemu Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych ESKS.

W 2005 r. , po odbyciu Zasadniczego Kursu Celnego złożyła Matka egzamin z wiedzy ogólnej uzyskując ocenę dobrą. Otrzymała ponadto nowy zakres obowiązków i uprawnień oraz rozszerzenie zakresu zadań o: nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami Prawa celnego, dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej, zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie ustalonym Kodeksem Karnym Skarbowym.

Z dniem 14 listopada 2005 r. decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu przeniesiona została Matka do pełnienia służby w Referacie Spraw Karnych Skarbowych w Chełmie, gdzie do matczynych zadań należało, zgodnie z Kartą zakresu obowiązków i uprawnień: wszczynanie i prowadzenie dochodzeń i śledztw w sprawach karnych skarbowych, sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia i postanowień o umorzeniu oraz innych pism procesowych przewidzianych przepisami prawa, opracowywanie środków zaskarżania oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wykonywanie analiz merytorycznych spraw, projektów rozstrzygnięć, przesłuchiwanie podejrzanych, świadków i innych stron postępowań, sporządzanie protokołów taryfikacji i wyceny, oględzin i innych dokumentów procesowych w postępowaniu przygotowawczym i in. Zdolność analitycznego myślenia, to cecha bez której praca w Referacie nie mogłaby odbywać się z powodzeniem. 

Praca w Referacie Spraw Karnych Skarbowych stworzyła Matce możliwość zaznajomienia się z organizacją sądów i prokuratury, zasadami jej funkcjonowania, a także zobligowała do znajomości problematyki postępowań karnych. Dla oskarżyciela publicznego, występującego w charakterze rzecznika państwa, ta fundamentalna wiedza jest nie tylko niezbędna, ale i tożsama z wykonywaną funkcją.

W roku 2006 przystąpiła Matka do egzaminu ze znajomości języka rosyjskiego otrzymując ocenę dobrą.

W związku z dopełnieniem wszystkich obowiązków związanych z zakończeniem służby przygotowawczej, w dniu 20 października 2006 r., aktem mianowania, przeniesiona została Matka do służby stałej w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej: Urząd Celny w Zamościu na stanowisko młodszego kontrolera celnego w stopniu aplikant celny. W listopadzie 2009 r. otrzymała mianowanie na stopień służbowy rewidenta celnego w korpusie podoficerów Służby Celnej, a rok później, we wrześniu 2010 r. mianowanie na stopień starszego rewidenta celnego w korpusie podoficerów Służby Celnej.

W Referacie Spraw Karnych Skarbowych, w wyniku zmian wewnętrznych Izby przemianowanej na Sekcję Dochodzeniowo-Śledczą, pełniła Matka obowiązki do 30 kwietnia 2012 r.

Decyzją Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej od dnia 01 maja 2012 r. obowiązki służbowe Matka pełniła w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku, prowadząc postępowania celne związane z wywozem towarów poza obszar Unii Europejskiej.

Obok codziennych powinności służbowych wynikających z zakresu obowiązków wynikających ze specyfiki komórki, w której pełniła służbę, realizowała zadania z zakresu dydaktyki i edukacji dorosłych. W trakcie służby wpisana była Matka na listę wykładowców Służby Celnej w zakresie szkoleń interpersonalnych, w tym m.in. z zakresu: komunikacji interpersonalnej i komunikacji asertywnej, trudnych sytuacji w relacji z klientem zewnętrznym, zarządzania stresem. Prowadziła szkolenia z ww. tematów na szczeblu regionalnym na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz szkolenia na szczeblu centralnym. Szkolenia prowadzone przez Matkę ocenione były, zgodnie z opinią otrzymaną z Ministerstwa Finansów Departament Służby Celnej, na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Doskonaliła Matka w tym czasie swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe uczestnicząc w m. in. takich szkoleniach, jak: etyka zawodowa – kształtowanie postaw, komunikacja interpersonalna i komunikacja asertywna (szkolenie dydaktyczne), trudne sytuacje w relacji z klientem zewnętrznym (szkolenie dydaktyczne), zarządzanie stresem (szkolenie dydaktyczne), zarządzanie efektywnością procesów szkoleniowych, negocjacje i mediacje. W 2010 r. uczestniczyła Matka także w szkoleniu podstawowym z zakresu środków przymusu bezpośredniego.

W trakcie służby – zgodnie z opinią wystawioną przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej – była Matka „ pozytywnie oceniana przez bezpośrednich przełożonych, dała „się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany, sumienny i terminowy w wykonywaniu obowiązków”, wysoko oceniane były matczyne kontakty interpersonalne oraz poziom kultury osobistej. Obowiązkowość, dokładność, kultura osobista, cierpliwość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole to cechy za jakie ceniono Matkę w służbie. Powyższe spowodowało, iż w dniu 21.09.2007 r. „w uznaniu zaangażowania i profesjonalizmu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych” Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej wyróżnił Matkę dyplomem, podobnie w dniu 7.11.2011 r. „za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych” oraz za „aktywne wspieranie procesu dydaktycznego” Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej wyróżnił Matkę dyplomem i nagrodą.

W latach 2009 – 2011 poza służbą doskonaliła Matka swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach rozwijających umiejętności interpersonalne, takich jak: zarządzanie czasem i organizacja pracy, akademia umiejętności dydaktycznych, planowanie własnej kariery zawodowej, zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu, psychologia biznesu, umiejętności osobiste, a także kursach specjalistycznych: sztuka przygotowywania prezentacji multimedialnych, ECDL – European Computer Driving Licence, tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych czy obsługa programu Adobe Flash. Ukończone szkolenia informatyczne są tylko potwierdzeniem biegłej znajomości obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word Excel, Power Point, Outlook, Access. Warto dodać, że prócz wyżej wymienionych kwalifikacji posiada Matka zaświadczenia dotyczące ukończenia kursu księgowości z obsługą komputera. Ukończyła Matka ponadto kurs pisania na maszynie i biurowości. Mój aktualny wynik bezwzrokowego pisania na maszynie to 140 uderzeń na minutę.

Ponadto w roku 2010 podjęła Matka studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej. W dniu 25.02.2012 r. przedstawiłam pracę końcową nt. Mediacja w sprawie rodzinnej na podstawie skierowania stron do mediacji przez sąd, w której przedmiotem mediacji było usystematyzowania zasad wzajemnej opieki nad małoletnim dzieckiem w ramach Planu Wychowawczego i złożyła egzamin końcowy z wynikiem bardzo dobrym. W dniu 25.02.2012 r. otrzymała świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych, w trakcie których odbyła 176 godzin zajęć teoretycznych oraz 180 godzin zajęć praktycznych. Uzyskała tym samym dyplomy Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji, będące potwierdzeniem ukończenia: specjalistycznego szkolenia dla mediatorów zgodnie ze „Standardami szkolenia mediatorów” zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591), specjalistycznego szkolenia w zakresie mediacji oświatowych, szkolnych i rówieśniczych, specjalistycznego szkolenia w zakresie mediacji w sprawach rodzinnych  oraz specjalistycznego szkolenia z mediacji cywilnych gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych.

Jako absolwentka podyplomowych studiów z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej posiadła Matka pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji. W trakcie studiów poszerzyła wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów, wiedzę na temat reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami, wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych, znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji, wiedzę z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji). A także nabyła takie umiejętności, jak: umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia, umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu, umiejętność dostrzegania stereotypów, umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych, umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej, umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach, umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość, a także umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym.

Do grudnia 2012 r. związana była Matka ze Służbą Celną, co jednocześnie wiązało się z niemożliwością podjęcia praktyki mediacyjnej. Zgodnie z zapisem art. 125, pkt. 7. „Funkcjonariusz nie może: (...) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”. Aby móc podjąć działalność w zakresie mediacji koniecznym stał się wybór między dotychczasowym zatrudnieniem, a rozwojem i praktyką w kierunku mediacji. W związku z powyższym w miesiącu wrześniu 2012 r. złożyła Matka rezygnację z pełnienia służby. W dniu zwolnienia ze służby zajmowała Matka stanowisko Starszego specjalisty Służby Celnej i posiadała stopień służbowy Starszego rewidenta celnego.

W miesiącu listopadzie 2012 r. wystąpiła Matka do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z wnioskiem o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i w sprawach nieletnich oraz przedstawiła dokumentację potwierdzającą posiadane uprawnienia do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Decyzją z dnia 7 listopada 2012 r. nr Adm. 0154-20k/12 oraz decyzją z dnia 7 listopada 2012 r. nr Adm. 0154-20/12, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie wpisał Matkę do ww. wykazów uznając, iż złożonymi dokumentami wykazała, że spełnia warunki określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) oraz określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020). Na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 269) w zw. z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005r. Nr 172, poz. 1438), wpisana jest ponadto Matka na listę mediatorów uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Ponadto, z dniem  15 kwietnia 2013 r. przyjęta została Matka w poczet członków Polskiego Centrum Mediacji.

Od kwietnia 2013 r. jest Matka właścicielką i założycielką Centrum Mediacji i Szkoleń w Chełmie. Aktualnie działalność Centrum została zawieszona.

Centrum Mediacji i Szkoleń z siedzibą w Chełmie to indywidualna działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Misją Chełmskiego Centrum Mediacji i Szkoleń jest świadczenie wysokiej jakości usług sprzyjających porozumieniu i zapobiegających eskalacji sytuacji konfliktowych, zarówno na poziomie mikro-, jak i makrospołecznym, poprzez stosowanie alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja, jak również poprzez szeroko rozumianą edukację lokalnej społeczności w zakresie mediacji i komunikacji oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym zakresie. Rodzaj działalności, którą realizuje Centrum Mediacji i Szkoleń, to usługi zakresu mediacji i szkoleń.

Praca mediatora stworzyła Matce możliwość zaznajomienia się z przepisami prawa, między innymi: z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, z przepisami ustawy o wspierana rodziny i systemie pieczy zastępczej, o służbie cywilnej.

W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku współpracowała Matka z lokalnym tygodnikiem „Express Chełmski”, jako dziennikarz niezależny,  gdzie zajmowała się redagowaniem tekstów prasowych, komunikatów informacyjnych i audycji radiowych, gromadzeniem materiałów niezbędnych do stworzenia artykułów czy reportaży, przeprowadzaniem wywiadów, a także wykonywaniem dokumentacji fotograficznej, wizualnej oraz audio.

Od października do listopada 2014 r. pracowała Matka w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu. W placówce wychowawczej pełniła Matka wiele funkcji, w tym między innymi: wychowawcy, opiekuna, nauczyciela pomagającego przy odrabianiu zadań domowych, organizatora czasu wolnego, a w niektórych przypadkach nawet psychoterapeuty.

Od listopada 2014 r. do sierpnia 2015 r. pełniła Matka obowiązki nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 Akademia Małego Księcia w Chełmie, prowadząc Pracownię „Mój Dom” w której realizowała program rewalidacyjny, którego celem było  wdrażanie wychowanków, z dysfunkcjami psychomotorycznymi i intelektualnymi, do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach codziennego życia,  wspomożenie wychowanków w zakresie podtrzymywania oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego życia, instruktażowe przekazanie podstawowej wiedzy i wypracowanie umiejętności, które w przyszłości przełożą się na autonomiczne modelowanie skutecznych zachowań zaradczych w ich trudnej sytuacji życiowej, a także prowadzenie zajęć aktywizujących i uspołeczniających w formie zajęć indywidualnych i zespołowych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, zgodnie z przyjętym ramowym harmonogramem pracy.

Od września 2015 r., po podwyższeniu kwalifikacji zawodowych i otrzymaniu tytułu pedagoga ds. oligofrenopedagogiki, zatrudniona została Matka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Chełmie, gdzie do czerwca 2016 r. kontynuowałam pracę rewalidacyjną w Pracowni „Mój Dom”.

W miesiącach czerwiec-sierpień 2016 r. Matka pełniła obowiązki wychowawcy kolonijnego w  Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Kogutem” w Krępie, gdzie prowadziła zajęcia w ramach programu Max5, w tym: zajęcia artystyczne, kształtujące kreatywność i rozwijające zainteresowania dzieci w wieku szkolnym; zajęcia farmerskie, związane z opieką nad zwierzętami, poznawaniem ich zwyczajów oraz zachowań, a także związane z poznawaniem życia w gospodarstwie tradycyjnym i współczesnym; zajęcia kulinarne, których celem było poznanie procedur oraz technik przygotowywania prostych posiłków, w tym wykonywania wypieków, a także masła, maślanki i sera tradycyjnym sposobem; jak również zajęcia ekologiczne – głównie związane z technikami recyklingowymi oraz zajęcia sportowe.

Ostatnim miejscem pracy Matki było Przedsiębiorstwo „Concept Stal” B&S Lejman Sp.j. gdzie zajmowała Matka stanowisko specjalisty ds. marketingu. Do zadań Matki należało pozyskiwanie funduszy ze środków publicznych, PR oraz współpracą z klientem biznesowym.

Aktualnie Matka pracuje w domu. Przede wszystkim bloguje i ogarnia rzeczywistość. Bo przecież to też praca, czekając na ofertę pracy – w której powyższe kwalifikacje byłby wystarczające.

Matka zaprasza do kontaktu mailowego, ewentualnie pozostawienie komentarza poniżej :)

przeczytaj także:

bottom of page